Yapı Kayıt Belgesi

İmar barışı kapsamında, hak sahiplerinin beyanlarına göre yaptıkları başvuru sonucu alabildikleri belgedir.
Beyana dayalı doğru başvurunun yapılması ve yapı kayıt belge bedelinin ödenmesi ile bu belgeyi alma hakkı kazanılır. Bursa imar barışı işlemleri firmamız tarafından uzman kadro ile yapılmaktadır.

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış, kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar veya bağımsız bölümlerin hak sahipleri yapı kayıt belgesi almak için başvuruda bulunabilir. Yapı Kayıt Belgesi almak için yapı maliklerinden herhangi birisi, Bursa' da yer alan firma merkezimize başvurarak zemin tespit tutanağı, mimari proje ve danışmanlık hizmeti alabilir.

 

Nasıl
başvururum ?

Başvuru Evrakları

E-devlet şifresi, tapusu bilgileri, yapıya ve bağımsız bölüme ait bilgiler, yapının üzerinde bulunan arsa veya araziye ait belediye emlak rayiç değeri, yapı fotoğrafları ve kişisel iletişim verileri ile başvuru yapılacaktır.

E-Devlet Başvuru

Hak sahiplerinin kendi rızası ile müracaatları ve kendi beyanları esas alınacaktır. Başvuruların durumu e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır. Bursa ve tüm ilçeleri için firmamız bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.


Yetkili Kuruluşa Başvuru

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir. Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.

Ödeme

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır. b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; 1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2 2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2 3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2 4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2 5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2 6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

İlgili Yasa
Ve Yönetmelikler


İmar Barışı Kanun Maddesi
http://webdosya.csb.gov.tr/....

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı Bilgilendirme Broşürü http://webdosya.csb.gov.tr/....

E-Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler http://imarbarisi.csb.gov.tr/....

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar http://www.resmigazete.gov.tr/....1İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.
2İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?
Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.
3Yapı Kayıt Belgesi Nedir?
İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
4İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?
Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesaplanır. b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli; 1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2 2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2 3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2 4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2 5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2 6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.
5Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?
Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.
Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.
6İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.
7Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.
8İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.
9İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek
10Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.
11Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar
Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar
12Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.
13Yapı Kayıt Belgesi ne zaman kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.